എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ?

എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ? BPT ഭാഗം 2

എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ? കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമാണ്, അത് അസംസ്കൃത ഡാറ്റ ഇൻപുട്ടായി സ്വീകരിക്കുകയും ഒരു കൂട്ടം നിർദ്ദേശങ്ങൾ (ഒരു പ്രോഗ്രാം) ഉപയോഗിച്ച് processesട്ട്പുട്ട് ആയി ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്താണ് ഡാറ്റ?

എന്താണ് ഡാറ്റ? നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ യൂണിറ്റുകളാണ് ഡാറ്റ. കൂടുതൽ സാങ്കേതിക അർത്ഥത്തിൽ, ഒന്നോ അതിലധികമോ വ്യക്തികളെയോ വസ്തുക്കളെയോ കുറിച്ചുള്ള ഗുണപരമായ അല്ലെങ്കിൽ അളവിലുള്ള വേരിയബിളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഡാറ്റ,

What is data?

What is data? Data is a collection of related information. Data are units of information, often numeric, that are collected through observation. In a more technical sense, data are a set of values of qualitative or quantitative variables about one or more persons or objects, while a datum (singular of data) is a single value of a single variable. Although the terms “data” and “information” are often used interchangeably, these terms have distinct meanings. In some popular publications, data are sometimes said to be transformed into information when they are…

ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ

1 Bit Data

ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ : കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്കോ അതിൽ നിന്നോ സൃഷ്ടിച്ചതോ ഉപയോഗിച്ചതോ സംഭരിച്ചതോ ആയ വിവരങ്ങൾ, വസ്തുതകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

Electronic Data

1 Bit Data

Electronic Data :as used herein means facts, concepts and information converted to a form usable for communications, interpretation or processing by electronic and electro mechanical data processing or electronically-controlled equipment and includes programs, software and other coded instructions for the processing and manipulation of data or the direction and manipulation of such equipment.

Software Programming Course

Software Programming Course

Computer programming is the process of designing and building an executable computer program to accomplish a specific computing result or to perform a specific task. Programming involves tasks such as: analysis, generating algorithms, profiling algorithms’ accuracy and resource consumption, and the implementation of algorithms in a chosen programming language (commonly referred to as coding). The source code of a program is written in one or more languages that are intelligible to programmers, rather than machine code, which is directly executed by the central processing unit. The purpose of programming is…